Návod "GON / GON+" - page 65

63
E23b Korekce otvorové chyby kombinací čoček (GON)
Na pracovní list umístíme podle předlohy ploskovypuklou čočku (7) a necháme na ni dopadat svazek paprsků,
rovnoběžných s optickou osou. Pozorujeme, že paraxiální paprsky (paprsky v blízkosti optické osy) se protínají podobně
jako při předcházejícím pokusu v jiném bodě než paprsky, vzdálenější od optické osy.
Zařaďme do optické soustavy korekční čočku (8) podle předlohy na pracovním listu. Lehce se dá najít také její
poloha, při které se budou paraxiálně i neparaxiálně paprsky protínat v jednom ohnisku (obr. E23.2).
Obr. E23.2
Vyhodnocení pokusu
Otvorová chyba se při zobrazování čočkami projevuje tak, že paprsky vzdálenější od optické osy se protínají na
optické ose v jiném bodě než paprsky ležící blíže při optické ose. Vytváří se tak soustava ohnisek, kterým přináleží
různé ohniskové vzdálenosti. Při zobrazování by se proto bod nezobrazil do bodu, ale do rovinného útvaru kruhového
tvaru. Pokud pro paprsky nejblíže k optické ose (
paraxiální paprsky
) má ohnisková vzdálenost velikost ƒ´a pro
nejvzdálenější paprsky (
neparaxiální paprsky
) od optické osy je velikost ohniskové vzdálenosti ƒ´*, podélnou tvorovou
chybu zjistíme jako rozdíl
´
´* ´
f
f
f
 
. Pro spojné čočky má podélná otvorová chyba záporné znaménko, pro
rozptylné čočky má kladné znaménko.
Průběh tvorové chyby spojných a rozptylných čoček je opačný, proto je možno
korigovat
její velikost vhodnou
kombinací spojných a rozptylných čoček, nebo nejjednodušeji - omezením velikosti průměru svazku paprsků, použitých
na zobrazování.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69
Powered by FlippingBook