Návod "GON / GON+" - page 67

65
E24b Model holandského (Galileova) dalekohledu (GON)
Pomůcky:
dvojvypuklá skleněná čočka (1)
ploskodutá skleněná čočka (8)
pracovní list C
stínidla
Sestavení a uskutečnění pokusu
Pokus sestavíme s využitím pracovního listu C, obr. E24.2. Funkci
objektivu
plní spojka (1), jako
okulár
je
použitá rozptylka (8). Poloha objektivu a okuláru musí být stejná jako v předchozím pokusu - musí splývat obrazové
ohnisko objektivu s předmětovým ohniskem okuláru. V tomto případě neleží společná ohniska mezi čočkami, ale vpravo
od okuláru.
Pokud neznáme velikosti těchto vzdáleností, přesnou vzájemnou polohu obou čoček můžeme najít pokusně.
Dalekohled je soustava, do které když vstupují rovnoběžné paprsky, tak rovnoběžné paprsky z něj i vystupují. Stačí najít
takovou polohu objektivu a okuláru, aby paprsky vystupující z okuláru byli rovnoběžné a tehdy jsou daná ohniska
ztotožněné.
Při pokusu měníme úhel, pod který vzhledem na optickou osu dopadá svazek paprsků na objektiv dalekohledu.
Pozorujeme větší změnu úhlu, pod kterým vycházejí paprsky z dalekohledu (zvětšuje se zorný úhel, obraz je zvětšený),
stále však zůstávají v rovnoběžném svazku. Vytvářený obraz je zprostředkovaný rovnoběžných svazkem paprsků, proto
je neskutečný, zvětšený a přímí. O jeho přímosti se můžeme přesvědčit zastíněním vrchního paprsku ze svazku
dopadajících na objektiv - z paprsků vystupujících z okuláru bude zastíněný také vrchní paprsek.
Obr. E24.2
Dalekohled je teleskopická (afokální) optická soustava, složena z objektivu a okuláru.
Optický interval
této
soustavy, tj. vzdálenost obrazového ohniska objektivu a předmětového ohniska okuláru, je
nulový
. V důsledku toho
rovnoběžné paprsky, vstupující do dalekohledu, vytvářejí obraz v obrazové ohniskové rovině objektivu. Tato rovina je
zároveň předmětovou ohniskovou rovinou okuláru, z které se předměty zobrazují v nevlastní rovině - zobrazovací
paprsky vystupují z okuláru rovnoběžně.
Objektivem
dalekohledu je vždy spojná soustava,
okulár
může být spojnou nebo rozptylnou soustavou. Princip
dalekohledu se spojným okulárem vynalezl
Kepler
, po něm je tento dalekohled i pojmenován.
Dalekohled s rozptylným okulárem vynalezl a sestrojil Holanďan Lippershey. Po něm sestrojil podobný přístroj
i Galileo, proto se tento dalekohled nazývá holandský nebo Galileův.
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69
Powered by FlippingBook