Návod "GON / GON+" - page 8

6
3. Pokusy
3.1. Několik slov o organizaci PDF dokumentu
PDF dokument byl vytvořen pro Adobe
©
Acrobat
©
Reader verze 9.0 a vyšší. S tím souvisí i chování programu.
Pokud je v textu u obrázku umístěno tlačítko
po kliknutí na toto tlačítko bude přehrán ve zvláštním
okně film popisující daný pokus. Pro přehrání filmu musí být na počítači nainstalován Windows Media Player. Toto platí
pouze pro elektronickou verzi uloženou na CD.
3.2. Rychlý úvod k pokusům
Rychlou a stručnou orientaci v uváděných pokusech poskytují následující obrázky, doplněné základními
informacemi o fyzikálních zákonech a jevech, na které jsou pokusy zaměřené. Údaj v závorce znamená označení
soupravy, pomocí které je možno pokus realizovat.
Touto barvou
jsou označeny hypertextové odkazy, pomocí kterých
je možné procházet dokument (platí jen pro elektronickou verzi v PDF formátu).
Tabulka pokusů
(údaj v závorce znamená označení soupravy, pomocí které je možné pokus realizovat).
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...69
Powered by FlippingBook