Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 10

© 2013 Didaktik s.r.o.
8
totožné horizontálně i vertikálně, a potkávaly se přibližně na matnici, protože jen
v této oblasti se tvoří interferenční obraz. Proto se snažte nastavit laserový paprsek
tak, aby jeho centrální osa byla rovnoběžná s podkladovou deskou, a snažte se
zachovat přibližně vodorovný směr i po odraze od zrcadel (směr Z1 a Z2),
interferenční obrazec by měl být potom přibližně ve středu matnice a ne mimo ni. Jen
potom je možné pozorovat typickou interferenci Michelsonova interferometru, kterou
lehce identifikujeme, protože je nestabilní a v čase neustále pulzující. V případe, že
pozorujeme interferenční obrazec i když zakryjeme jedno ze zrcadel, potom jde
o interferenci na optické soustavě nebo na čočce.
Obrázek 7
Interference dvou sférických vln svírajících malý úhel
Před samotným umístěním zrcadel nastavte laser tak, aby svazek směřoval
rovnoběžně s podkladovou deskou. Po umístění a nastavení zrcadel pozorujte na
matnici dva obrazy laserového paprsku. Nastavte je pomocí zrcadel tak, aby se
překrývaly a byly ve stejné výšce jako zdroj, teda laser. Takto je zabezpečené, že
osy svazků jsou přibližně rovnoběžné s optickou osou a protínají matnici. Toto
nastavení je vhodné vykonat bez čočky umístěné na výstupu laseru, přidáme ji až po
nastavení.
Je vhodné nastavit soustavu nejdříve tak, že dáme laser blízko k polopropustnému
zrcadlu. Můžeme potom lépe najít interferenční obrazec na stínítku. Stopy odrazů od
zrcadel Z1 a Z2 by měly být na stínítku téměř shodné. Pokud jsou zrcadla nastavena
a pozorujeme interferenci, můžeme už laser bez obav přemístit do větší vzdálenosti,
aby byl interferenční obraz větší a lépe pozorovatelný.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...21
Powered by FlippingBook