Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 11

© 2013 Didaktik s.r.o.
9
Vzhledem k citlivosti Michelsonova interferometru je nutné umístit základní desku na
pevný podklad odolný vůči otřesům a při nastavovaní se dotýkat optické soustavy
velmi jemně a opatrně.
V případě, že se na stínítku neobjeví interferenční obraz, odstraňte čočku
a přesvědčte se, že paprsky jsou skutečně rovnoběžné s podložkou na celé své
dráze a potkávají se přibližně v jednom bodu. Pokud splňují tuto podmínku
a interference není stále viditelná, je možné, že optické dráhy jsou shodné anebo
natolik blízké, že fázový posun je nedostatečný pro pozorování interference. V tomto
případě posuňte jedno ze zrcadel o milimetr na optické ose dopředu nebo dozadu.
Otázky
Co je příčinou nestability interferenčního obrazce (tzv. pulzující oko) ?
Pokuste se zahřát lokálně vzduch v dráze jednoho z paprsků a pozorujte, jak se bude
měnit interferenční obraz. Zdůvodněte pozorovaný jev.
Po získání interferenčního obrazu měňte mírně sklon laserového paprsku pomocí
nástavcového šroubku a pozorujte, jak se mění pozice a tvar interferenčního obrazce.
Pokuste se pozorovaný jev vysvětlit. Při změně sklonu laserového paprsku buďte
velmi opatrní a snažte se předejít rušivým otřesům.
4. Difrakce světla
Difrakce (ohyb) světla je jev, který taktéž potvrzuje vlnovou povahu světla. Jednoduše
ji možno popsat pomocí Hyguensova principu. Když světlo dopadne na překážku, tak se
každý bod překážky stane zdrojem elementárního vlnění. Tyto elementární vlny potom za
překážkou interferují. Vložením stínítka do takového interferenčního pole získáme
charakteristický difrakční obrazec.
4.1. Difrakce světla na kruhovém a čtvercovém otvoru
Úvod
Tvar interferenčního obrazce závisí od tvaru překážky, na které se světlo ohýbá
(obrázek 8). Difrakcí světla na kruhové překážce vzniknou soustředné kružnice, které se
směrem od společného středu zhušťují. Při kruhovém otvoru vzniká jakýsi pruhovaný kříž.
Cíl
Pozorování difrakce na otvorech různých tvarů.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,...21
Powered by FlippingBook