Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 16

© 2013 Didaktik s.r.o.
14
5.2. Rekonstrukce hologramu
Úvod
Pokud necháme dopadat na hologram vlnu, zrekonstruuje se přesně ta samá situace,
která byla při záznamu hologramu. Schéma pro záznam hologramu může například vypadat
tak, jak je to zobrazené na obrázku, pokud si odmyslíme oko O a poháry tvořící objekt jsou
skutečné. Z laseru vycházející světlo je porovnávací vlnou a světlo odrazené od pohárů je
vlnou objektovou.
Při rekonstrukci necháme dopadat na hologram (holografickou mřížku) vlnu
postupující z laseru a odstraníme poháry. Tato vlna se bude na mřížce ohýbat a ve směru
1. difrakčního maxima můžeme pozorovat zrekonstruovaný objekt. Rekonstrukce
hologramu je teda problém difrakce světla.
Úloha
Rekonstrukce holografického záznamu
Pomůcky
Polovodičový laser (635 nm), čočka, hologram.
Postup
Jednotlivé prvky uspořádejte na optické magnetické lavici tak, jak je nakreslené na obrázku
12.
Čím větší část hologramu je osvětlená rekonstrukční vlnou, tím lépe bude pozorovatelný
zrekonstruovaný obraz objektu. Čočku proto umístíme na laserový modul a hologram
umístěte co nejdále od laseru otočený červeným bodem k laseru.
Hologram umístěte tak, aby normála na jeho plochu byla rovnoběžná s osou laseru.
Vhodnou polohu, v které je možno obraz pozorovat najdete tak, že se budete dívat na
hologram pod úhlem asi 30
°
. Jemně natáčejte hologram podél svislé osy, dokud neuvidíte
obraz podobný tomu na obrázku 13.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook