Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 19

© 2013 Didaktik s.r.o.
17
Nepokoušejte se o stoprocentních vlastnostech polarizačního filtru přesvědčit „na
vlastní oči“. Světlo z laseru není úplně polarizované a ani polarizátor není dokonalý. Mohlo
by dojít k přímému zásahu oka laserovým světlem a následnému poškození zraku!
7. Absorpce světla
Absorpce světla se v opticky homogenním prostředí dá popsat pomocí Bouger–
Lambertovho zákonu. Tento zákon hovoří, že relativní úbytek světelného toku
je při
průchodu světla daným prostředím stejné tloušťky stejný :
kde
0
je světelný tok při vstupu do absorbujícího prostředí, k je absorpční konstanta, která
je charakteristická pro dané prostředí a
telný tok po průchodu světla prostředím
tloušťky x.
Obrázek 15 : Demonstrace absorpce světla použitím barevných filtrů
L – laser, F – barevný filtr, M – matnice
Úloha
Pozorování absorpce světla použitím barevných filtrů.
Pomůcky
Polovodičový laser (635 nm), matnice, barevné filtry, držák rámečků.
Postup
Experimentální sestavu postavte na optickou lavici podle schématu na obrázku 15.
Použijte různé barevné filtry a pozorujte, jak se mění intenzita stopy svazku na stínítku.
Poznámky :
kx
e
0
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21
Powered by FlippingBook