Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 7

© 2013 Didaktik s.r.o.
5
by měla být v takové vzdálenosti od sklíčka, aby celý rozptýlený svazek pokrýval co možno
největší plochu sklíčka.
Pozorujte interferenční obrazec na stínítku. Polohu stínítka upravte tak, aby jste viděli
nejkontrastnější interferenční obrazec.
Otázky
Interference se týká minimálně dvou vlnění. S čím interferuje světlo odrazené od
sklíčka ?
3.2. Michelsonův interferometr
Úvod
Interferometry jsou zařízení, kterými můžeme měřit velmi jemné změny optické dráhy
jednoho z interferujících paprsků, a tím například odhalit poruchy povrchů rovných ploch,
různé defekty v průhledných prostředích, či jednoduše změřit index lomu prostředí.
Michelsonův interferometr pozůstává z jednoho polopropustného a dvou úplně
odrážejících zrcadel (obrázek 4). Polopropustné zrcadlo PZ rozdělí světelnou vlnu z laseru
na dvě kolmo na sebe se šířící vlny, které se šíří v dvou ramenech interferometru, a odrážejí
se od zrcadel Z1 a Z2. Potom směřují rameny nazpět a za polopropustným zrcadlem
interferují. Na matnici můžeme pozorovat interferenční obrazec. Poloha interferenčních
kroužků závisí od vzájemného fázového rozdílu interferujících vlnění.
V našem případě je tento fázový rozdíl funkcí rozdílu vzdáleností zrcadel Z1 a Z2 od
polopropustného zrcadla PZ.
Úloha
Pozorování interference pomocí Michelsonova interferometru.
Pomůcky
Polovodičový laser (635 nm), matnice, 100% zrcadlo (2 ks), polopropustné zrcadlo, čočka.
Postup
Laser umístěte na okraj optické lavice do poloviny její delší strany (obrázek 4). Nastavte ho
tak, aby paprsek byl rovnoběžný s podložkou. Laser zatím nechte bez čočky. (viz poznámky)
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...21
Powered by FlippingBook