Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 9

© 2013 Didaktik s.r.o.
7
Do středu optické lavice mezi zrcadlo Z2 a laser postavte polopropustné zrcadlo PZ
tak, aby jeho plocha svírala s osou laserového svazku úhel 45
°
.
Matnici M umístěte podle obrázku 5a na kratší stranu optické lavice tak, aby stopa
svazku dopadala do jejího středu. Proti matnici za polopropustné zrcadlo postavte druhé
zrcadlo Z1.Jemným pohybem zrcadla Z1 po optické lavici a šroubováním šroubku na jeho
stojanu dosáhnete splynutí stop obou svazků na matnici tak, aby byli ve stejné výšce jako
zdroj (viz poznámky).
Umístěte čočku na výstup z laseru. Na matnici se objeví typický interferenční obrazec
(obrázek 6) dvou interferujících sférických vln šířících se v jednom směru, anebo pod velmi
malým úhlem.
V případě umístění čočky před matnici (obrázek 5b), získáme interferenční obrazec
v tvaru interferenčních rovnoběžných proužků. Půjde o interferenci dvou kulových vln
šířících se pod větším úhlem, anebo rovnoběžných se vzdálenými osami.
Obrázek 6
Interference dvou sférických vln šířících se v jednom směru, anebo pod velmi malým úhlem
Poznámky
před začátkem experimentu důkladně očistěte čočku, předejdete tak parazitním
interferencím na mikroskopických překážkách zachycených na čočce. Taková
parazitní interference je viditelná jako několik soustav kroužků. Můžeme též
pozorovat interferenci na jednom rameni optické soustavy, která se projevuje jako
neúplné soustředné kroužky a je viditelná i tehdy, když zakryjeme jedno ze zrcadel
Z1 nebo Z2.
Při nastavování soustavy podle konfigurace na obrázku 5a je důležité, aby osy
interferujících sférických vln svíraly jen opravdu malý úhel (obrázek 7a), potom
pozorujeme v oblasti I, kde se osy protínají, interferenci. V případe, že svírají příliš
velký úhel (viz obrázek 7b), není možné pozorovat interferenci odpovídající vlnám
odrazeným od zrcadel Z1 a Z2. Je proto důležité, aby sférické vlny byly skoro
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...21
Powered by FlippingBook