P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 30

© 2013 Didaktik s. r. o.
28
Z naměřených hodnot se dá vypočítat, jaká energie je potřebná pro přeměnu 1 kg ledu 0°C na 1
kg vody °C. Tato energie se udává jako měrné skupenské teplo tání.
m
1
.T
1
.c = (m
1
+ m
2
).T
2
.c + m
2
.t
1
2
2
2
1
1 1
1
m
T).mm(T.m.c
t
 
m
1
hmotnost vody
m
2
hmotnost ledu
c
měrná tepelná kapacita vody (4,8 kJ/kg°C)
t
teplo tání ledu
T
1
počáteční teplota vody
T
2
konečná teplota vody, po smísení s roztátou vodou
Měrné skupenské teplo tání ledu je …………… kJ/kg.
Hodnota uvedená v učebnici pro měrné skupenské teplo tání je 335 kJ/kg.
Závěr:
Aby roztál 1 kg ledu je potřeba vynaložit energii 335 kJ.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39
Powered by FlippingBook