P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o.
9
Nerovnoměrný pohyb
Materiál (M 5.2) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
1 vozík
1 závaží 50 g
1 snímač časového průběhu
1 měřicí pásmo
1 kotouč metalizovaného papíru
1 nůžky
2 spojovací vodiče
1 zdroj střídavého el. napětí 12V
1 běžec stativový s otvorem
samolepky
1 krokosvorka
V tomto pokusu se vozík pohybuje nerovnoměrně, to znamená, že za stejné časové intervaly urazí různé
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Spojením 2 drah 50 cm pomocí spojky dostaneme 100 cm
dlouhou dráhu, na niž umístíme vozík. Na konec dráhy nasadíme snímač časového průběhu, na druhý upevníme
běžec, který zabraňuje spadnutí vozíku na konci dráhy. Asi 1 m dlouhý pásek metalizovaného papíru ohneme 10
cm od kraje a tímto ohnutým koncem jej provlečeme přes snímač časového průběhu a pomocí samolepky
upevníme k vozíku. Druhý konec pásky připevníme pomocí krokosvorky ke snímači časového průběhu, který
připojíme ke zdroji střídavého el. napětí 12 V. Spínač musí být ve střední poloze (vypnutý).
Pokus :
Spínač snímače časového průběhu nastavíme na pozici 100 ms. Vozík přesuneme ručně po dráze.
Pokusíme se pohybovat vozíkem tak, aby se rychlost vozíku nejprve zvyšovala a potom snižovala. Pohyb vozíku
do středu dráhy zrychlujeme a potom zpomalujeme. Když se dostane vozík na konec dráhy, vypneme časoměrné
zařízení přepnutím přepínače do střední polohy. Potom vysuneme pásku.
Na začátek měření vybereme dva nejblíže ležící body na pásce, určíme jejich vzdálenost. Potom vyhledáme dva
body na pásce mezi nimiž je největší rozestup a změříme jej. Doba mezi dvěma vyznačenými body na pásce je
vždy 0,1 sekundy.
Z naměřených vzdáleností mezi dvěma body v obou případech vypočítáme rychlost.
s
m
s
m
t
s
v
..
..........
1,0
..
..........
1
1
 
s
m
s
m
t
s
v
..
..........
1,0
..
..........
1
1
 
Poznatek :
Při zrychleném pohybu je rozestup mezi vyznačenými body větší, při zpomaleném pohybu je rozestup
menší.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...49
Powered by FlippingBook