P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
Na pásce vyhledáme čtvrtou časovou značku a označíme si ji jako výchozí bod pro všechny další měření
(označení “0“). Další časové značky označíme 1, 2, 3, ... 8. Potom naměřené údaje z pásky zapisujeme do
tabulky, přičemž měříme vždy od bodu “0“. Pro každý úsek vypočítáme průměrnou rychlost. Tu vypočítáme podle
rovnice.
čas
dráha
v
Značka
Dráha od “0“
Čas
Průměrná rychlost
8
………….. cm = ………… m 0,8s
……………….. m/s
6
………….. cm = ………… m
0,6s
……………….. m/s
4
………….. cm = ………… m
0,4s
……………….. m/s
3
………….. cm = ………… m
0,3s
……………….. m/s
2
………….. cm = ………… m 0,2s
……………….. m/s
1
………….. cm = ………… m
0,1s
……………….. m/s
Pokud se vozík pohybuje se zrychlením, bude při delším časovém intervalu vzrůstat průměrná rychlost. Pokud
budeme počítat průměrnou rychlost v kratších intervalech, bude se stále více přibližovat okamžité rychlosti v
časovém bodě “0“.
Poslední měřený úsek před značkou “0“ a za značkou “0“ sečteme a dělíme 0,2 sekundy. Takto získáme
okamžitou rychlost tak přesně, jak je to s pomocí naměřených bodů možné.
Okamžitá rychlost
…………………….. m/s.
Chceme ještě zjistit průměrnou rychlost vozíku na celém úseku dráhy. Z počtu označených bodů určíme celkový
čas pohybu vozíku (počet x 0,1 s). Dráhu zjistíme tak, že změříme vzdálenost mezi prvním a posledním bodem
označeným na pásce. Průměrnou rychlost vypočítáme ze vztahu :
čas
dráha
v
Průměrná rychlost
……………….. m/s
Poznatek :
Okamžitá rychlost může být vypočítána jako průměrná rychlost v malém časovém intervalu.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...49
Powered by FlippingBook