P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o.
13
Abychom dospěli k výpočtu zrychlení, musíme uvažovat následovně : Zrychlení znamená zvýšení rychlosti v
daném časovém intervalu. Časový interval trvá v našem případě 0,1 sekundy.
Pro zrychlení platí :
 
2
t
s
t
s
t
t
v
a

 
2
2 2
2
01,0 .1,0
s
s
t
 
Přírůstek dráhy musíme v našem případě dělit 0,01 nebo násobit 100.
Konstantní zrychlení se rovná ………… m/s2
Pokus 2 :
Pokus opakujeme, snímač časového průběhu nastavíme na 10 ms, body budou označeny každou
setinu sekundy. Body jsou zpočátku velmi hustě vedle sebe. Pro co nejpřesnější výpočet odečteme prvních deset
bodů a odtud počítáme 1. bod, protože první označený bod není zcela přesný začátek pohybu, ke značení
dochází později. Odečítáme vždy deset značek a zaznamenáváme tak dráhu v desetinách sec. Celkovou dráhu
od výchozího bodu změříme (např. 5, 19, 42, 84 mm atd.) a dělíme druhou mocninou času (0,01; 0,04; 0,09; s
2
atd.).
Mají všechny podíly souvislost se zrychlením?
Čas t(v sec.)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
t
2
(v sec
2
)
0,01 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,49
Celková dráha (v mm)
……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
(v m)
……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
Poznatek :
Podíl
2
t
s
představuje poloviční zrychlení.
Vztah pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu :
2
.
2
t
a
s
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...49
Powered by FlippingBook