P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 19

© 2013 Didaktik s. r. o.
17
Pokus 1 :
Soustava, která se bude pohybovat zrychleným pohybem, se skládá z vozíku a závaží. Hmotnost 220
g považujeme za konstantní. Závaží má nejprve hmotnost 10 g, potom zvyšujeme na 20 g (přidáním jednoho 10 g
závaží). Tím se zvětší síla působení na dvojnásobek (na 0,2 N).
Přepínač snímače časového průběhu nastavíme na 100 ms. Vozík pevně přidržujeme a běžec posuneme na
druhý konec dráhy. Potom vozík uvolníme. Na konci dráhy je běžcem zastavený. Pomocí rovnice vypočítáme
zrychlení
a
.
2
.2
t
s
a
Zrychlení při působení síly 0,1 N
: ……………..……. m/s
2
Zrychlení při působení síly 0,2 N
: ……………..……. m/s
2
Zrychlení je přímo úměrné působící síle.
Pokus 2 : Při stejné síle působení na vozík (0,1 N = tíha držáku závaží) zdvojnásobíme celkovou hmotnost vozíku
tak, že na vozík položíme nejprve 50 g závaží (celkem 100 g + 10 g) a potom 3 x 50 g závaží a 10 g (celkem 210
g + 10 g).
Zrychlení při 110 g hmotnosti : …………………… m/s
2
Zrychlení při 220 g hmotnosti : …………………… m/s
2
Zrychlení je nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.
Shrňme všechny čtyři doposud provedená měření a porovnejme velikost sil, hmotnosti a zrychlení :
Síla F
Hmotnost m
Zrychlení a
m . a
0,1 N
0,22 kg
………….. m/s
2
……………
0,2 N
0,22 kg
………….. m/s
2
……………
0,1 N
0,11 kg
………….. m/s
2
……………
0,2N
0,11 kg
………….. m/s
2
……………
Pokus 3 :
Zrychlení určíme znovu pomocí snímače časového průběhu. Hmotnost vozíku je 180 g (vozík + 2 x 50
g + 3 x 10 g). Síla je tvořena tíhou závaží (miska závaží + 10 g závaží), představuje 0,2 g. Celková hmotnost
soustavy 0,2 kg.
Zrychlení je ………………. m/s
2
.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...49
Powered by FlippingBook