P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 24

© 2013 Didaktik s. r. o.
22
Vozík se nejprve pohyboval rovnoměrně zrychleným pohybem. To je zřejmé ze zvětšujících se rozestupů
vyznačených bodů na pásce. Od doby, kdy držák závaží dopadl na zem, se vozík pohyboval stejnou rychlostí.
Vzdálenosti mezi značkami jsou stejné. Konečnou rychlost vozíku určíme ze značení po desetinách sekundy.
m
cm s
.........
.......

s
m
s
m
t
s
v
....
..........
1,0
.
..........
Konečná rychlost vozíku : …………….. m/s
Tento výsledek porovnáme s vypočítanou konečnou rychlostí ze zákona zachování energie :
kinetická energie = potenciální energie
hgm
vM
. .
2
.
2
M
hgm
v
. . .2
m = 0,02 kg (držák + závaží)
M = 0,22 kg (vozík + držák se závažím)
h = 0,4 m
Pokus opakujeme s vozíkem a 2 závažími.
Poznatek :
Při přeměně potenciální energie na kinetickou závisí konečná rychlost na výšce, kterou překonává
těleso odevzdávající energii, tíhovém zrychlení a hmotnosti tělesa přebírajícího kinetickou energii (m+M).
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...49
Powered by FlippingBook