P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o.
25
Doba kmitu pružinového oscilátoru
Materiál (SW 1.1.2) :
1 válcová pružina 3 N
1 válcová pružina 20 N
1 držák závaží
2 závaží50 g
1 měřicí pásmo
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 univerzální objímka
1 kolík
1 stativová tyč 50 cm
stopky
Chceme zjistit, na čem závisí doba kmitu pružinového oscilátoru.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. K okraji stolu připevníme pomocí svorky stativ. K němu kolmo 50
cm stativovou tyč. Na její vrchní část upevníme univerzální objímku, která směřuje ven od desky stolu. Do otvoru
této objímky vložíme kolík, na který zavěsíme pružinu. Na spodní část pružiny zavěsíme závaží. Změříme
vzdálenost mezi spodní částí držáku pro závaží a spodní částí univerzální objímky.
Vzdálenost držáku závaží – objímky : ……………… cm
Pokus 1 :
Určení konstanty úměrnosti pružiny (tuhosti pružiny).
Na držák položíme nejprve závaží 50 g. Hmotnost je nyní 0,05 kg, tíhová síla 0,05 . 9,81 N. Vzdálenost mezi
spodním okrajem držáku a spodním okrajem objímky se zvětšila.
Vzdálenost držáku závaží – objímky : ……………….. cm
Natažení pružiny : dl = …………… cm = …………… m
Pomocí rovnice F = k. di vypočítáme konstantu úměrnosti pružiny
k
:
m
N
dl
F
k
.
..........
 
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...49
Powered by FlippingBook