P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 28

© 2013 Didaktik s. r. o.
26
Pokus 2 :
Na pružinu zavěsíme držák se závažím 50 g, dosáhneme tím hmotnosti 0,06 kg. Pružina visí přes okraj
stolu. Pružinu mírným natáhnutím a puštěním uvedeme do kmitavého pohybu. Měříme dobu 10 kmitů. Z
naměřeného času 10 kmitů vypočteme dobu jednoho kmitu pružiny.
Čas 10 kmitů : ………….. s
Čas 1 kmitu T : ………….. s
Pokus opakujeme se dvěma závažími. Hmotnost je nyní 0,11 kg.
Čas 10 kmitů : ………….. s
Čas 1 kmitu T : ………….. s
Výsledek porovnejme s rovnicí :
k
m
T
2
Pokud jsou výsledky pokusu větší než vypočítané hodnoty, musíme přihlédnout k tomu, že se pohybuje i pružina.
Měříme proto ještě hmotnost pružiny a sčítáme ji s hmotností 0,11 kg a opakujeme výpočet.
Pokus 3 :
Pokusy opakujeme s druhou, tužší pružinou.
Poznatek :
Doba kmitu pružinového oscilátoru závisí na hmotnosti tělesa zavěšeného na pružině a konstantě
úměrnosti pružiny (tuhosti pružiny).
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...49
Powered by FlippingBook