P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 31

© 2013 Didaktik s. r. o.
29
Záznam harmonického kmitavého pohybu ploché pružiny
Materiál (SW 1.2) :
1 držák pisátka
1 závitová tyč s křídlovými
maticemi
2 závaží 50 g
1 měřicí pásmo
1 plochá pružina
1 pero (tužka)
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 běžec pro stupnici, matnici a
ukazatel
arch papíru A4
Časový průběh kmitavého pohybu pružiny zjistíme, jestliže zaznamenáváme kmitavý pohyb na časové ose. V
tomto pokusu získáme časovou osu pomocí rovnoměrného pohybu papíru v průběhu kmitání ploché pružiny.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Kolejnici upevníme k okraji stolu pomocí stolové svorky. Na
stativ nasadíme běžec pro stupnici, matnici a ukazatel, do něhož připevníme plochou pružinu. Na konec ploché
pružiny připevníme držák tužky tak, aby otvor držáku ležel přesně nad otvorem ploché pružiny. Tímto otvorem
prostrčíme tyč se závitem, na obě strany pružiny nasadíme závaží 50 g a upevníme pomocí křídlových matic. Do
držáku potom nasadíme tužku. Plochá pružina je upevněná tak, aby vzdálenost tužky od okraje běžce se
zářezem byla 30 cm. Pod plochou pružinu položíme list papíru tak, aby tužka procházela středem papíru.
Pokus 1 :
Pružinu odkloníme asi o 4 cm a necháme kmitat. V průběhu kmitání pružiny taháme papír pod kmitající
pružinou pokud možno rovnoměrným pohybem (ve směru kolmém ke směru kmitání).
Pokus 2 :
Pružinu upevníme tak, aby vzdálenost mezi tužkou a běžcem byla poloviční ve srovnání s prvním
pokusem (15 cm). List papíru položíme tak, aby byl nákres proveden vedle prvního záznamu. Pružinu
rozkmitáme. Papír se snažíme tahat stejnou rychlostí jako v prvním pokusu.
Poznatek :
Časový průběh kmitavého pohybu ploché pružiny je znázorněn sinusoidou. Frekvence kmitů závisí na
délce kmitající pružiny. Frekvence je tím větší, čím je kratší plochá pružina.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...49
Powered by FlippingBook