P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 33

© 2013 Didaktik s. r. o.
31
Z rovnice pro čas kmitu
g
l
T
2
získáme gravitační zrychlení g pomocí
2
2
. .4
T
l
g
Výsledek : g = …………….. m/s
2
Poznatek :
Pomocí matematického kyvadla se známou délkou závěsu můžeme vypočítat gravitační zrychlení.
Přesná hodnota je 9,81 m/s2.
Poznámka :
Gravitační zrychlení vypočítáme z délky kyvadla s tolerancí 5 mm. Takto zjistíme značné ovlivnění
výpočtu při nepřesném změření délky kyvadla.
g= …………….. m/s
2
pro
l=l+5 mm
g= …………….. m/s
2
pro
l=l-5 mm
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...49
Powered by FlippingBook