P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 38

© 2013 Didaktik s. r. o.
36
Rezonance ploché pružiny
Materiál (SW 1.4.3) :
1 plochá pružina
1 spojovací deska
1 modul přímé vedení
2 moduly vedení L
1 modul se svorkou
1 modul pro cívku 800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 I jádro (třmen)
1 držák se zářezem a otvorem
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí 12V
generátor funkcí
Jako zdroj vynucených kmitů ploché pružiny použijeme proměnlivé magnetické pole cívky, přičemž frekvenci
budeme měnit pomocí generátoru funkcí.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Držák se zářezem a otvorem zasuneme do modulu se svorkou.
Do držáku upneme plochou pružinu, takže její volná délka představuje 15 cm. Cívku s 800 závity nasadíme tak,
aby měla co nejmenší vzdálenost od modulu se svorkou. Kovové I jádro zasuneme do cívky, musí však vyčnívat
asi 2 cm směrem k ploché pružině. Jako zdroj el. napětí slouží generátor funkcí, zapojený na el. střídavé napětí
12 voltů. Generátor funkcí je nastavený na frekvenci 1 Hz a sinusový průběh signálu. Amplitudu nastavíme na
maximální napětí 4 V.
Pokus :
Zapneme generátor funkcí. Pomalu zvyšujeme frekvenci a pozorujeme pružinu. Při určité frekvenci
(rezonanční frekvenci) má pružina maximální amplitudu. Zjistíme velikost frekvence a zapíšeme ji do tabulky.
Změníme délku pružiny a pokus opakujeme. Frekvenční rozsah zvýšíme na 10 Hz. Výsledky znova zapíšeme do
tabulky.
Volná délka pružiny Rezonanční frekvence
15cm
…………………… Hz
10cm
…………………… Hz
5cm
…………………… Hz
Poznatek :
Čím kratší je plochá pružina, tím větší je rezonanční frekvence. Rezonanční frekvence je nepřímo
úměrná délce ploché pružiny.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...49
Powered by FlippingBook