P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 44

© 2013 Didaktik s. r. o.
42
Podélné stojaté vlnění
Materiál (SW 2.2) :
1 experimentální motor
1 pružina 3 N
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
3 univerzální objímky
1 objímka válcová
2 kolíky
4 spojovací vodiče
zdroj střídavého napětí 12 V
1 generátor funkcí (FG)
stativové tyče 50 cm
Také odraz podélné vlny může vést ke vzniku stojatého vlnění s kmitnami a uzly.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Stativ upevníme pomocí svorky k desce stolu. Na stativ
postavíme kolmo stativovou tyč, na obou koncích osazenou univerzálními objímkami. Ve spodní objímce je
upevněný kolík. Pomocí válcové objímky připevníme k této stativové tyči další 50 cm stativovou tyč, v jejíž horní
části je třetí univerzální objímka, která je opatřena druhým kolíkem.
Do univerzální objímky upevníme experimentální elektromotor. Pružinu zavěsíme na horní kolík, natáhneme na
40 cm a připevníme k páce elektromotoru. Páka elektromotoru je ve vodorovné poloze udržovaná asi 15 cm
dlouhou gumičkou, která je upevněná v kolíku spodní objímky. Elektromotor připojíme na generátor funkcí, který
je připojen na zdroj střídavého napětí 12 V. Generátor funkcí je nastavený na sinusový průběh výstupního napětí
ve frekvenčním rozsahu 1 Hz. Výstupní napětí je nastavené na polovinu maximálního výstupního napětí.
Pokus :
Zapojíme generátor funkcí a pomalu zvyšujeme frekvenci až začne pružina uprostřed kmitat. Tuto
frekvenci zaznamenáme jako frekvenci f
0
základní.
f
0
= ……………. Hz
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49
Powered by FlippingBook