Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

5

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

V podstatě je množství ve fyzice buď skalární nebo vektorovou veličinou.

Skaláry

jsou veličiny,

které mají pouze velikost. Příklady jsou například hmotnost nebo energie.

Vektorové

veličiny mají

jak velikost, tak směr.

Příklad:

U pohybujícího tělesa musíme určit, jakou rychlostí se pohybuje a kam (směr). Z tohoto

důvodu jsou rychlost a zrychlení oba vektorové veličiny.

Hovoříme-li o silách, tak nejen velikost je důležitým faktorem, ale i směr síly. Z toho důvodu jsou

síly také vektory.

Záleží na tom, v jakém prostoru měříme a tedy kolik hodnot budeme potřebovat k přesnému

určení vektoru.

V následujících pokusech budeme pracovat se silovým stolem. Experiment je dvourozměrný a

budeme potřebovat určit dvě složky vektoru. Tyto dvě složky jsou buď velikost a referenční úhel

(polární souřadnice) nebo kartézské souřadnice.

Působí-li na těleso víc sil, musíme pro zjištění celkové síly sečíst vektory. To lze provést graficky

zakreslením prvního vektoru, a pak propojením koncového bodu druhého vektoru se začátkem

prvního vektoru, pak třetí s druhým atd.

Pokud propojíme začátek prvního vektoru k s koncem posledního vektoru, dostaneme celkový

součet těchto vektorů - výslednici.

Pokud jsou uvedeny pouze dvě různé síly, můžeme využít tzv. rovnoběžník sil. Tyto čtyři strany

představují vektory podle působících sil a úhlopříčka je vektor výsledné síly.

Poznámka:

V tomto případě bude probíhat experiment grafickým sčítáním.

Pokud potřebujeme přesné matematické výsledky, je samozřejmě možné provést výpočty pomocí

sin

a

cos

funkcí přidáním polárních souřadnic.