P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 16

14
© Didaktik s.r.o.
Pokus :
• Změříme dobu kmitání pro 10 kmitů a z ní vypočítáme dobu jednoho kmitu.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
• Vzorec pro dobu kmitu :
• Z toho
Výsledek : g = ................... m/s²
Závěr :
Pomocí kyvadla známe délky se dá vypočítat tíhové zrychlení Země.
Přesná hodnota činí 9,81 m/s.
Poznámka :
Vypočítáme tíhové zrychlení pro další dvě délky kyvadla, a to pro délky +5 mm a -5 mm.
Zjistíme, jak vada při stanovení délky kyvadla silně ovlivňuje výsledek měření.
g = .................... m/s²
pro I = I + 5 mm
g = .................... m/s²
pro I = I – 5 mm
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...35
Powered by FlippingBook