P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 17

15
© Didaktik s.r.o.
Vzájemná působení
Žádná síla nebo reakční síla, žádné působení neexistuje bez stejně silné zpětné síly nebo
vzájemného působení (interakce). Toto pravidlo, které je v mechanice velmi běžné, platí vždy, tedy
i pro další síly a jejich působení.
Tak jak magnet přitahuje kus železa, je také kusem železa magnet přitahován.
Tak jak cívka, ve které protéká proud, magnetickým polem, které se v ní mění, vyvíjí na magnety
síly, tak vyvíjejí magnety (magnetická pole) síly na cívku, ve které protéká proud =
základy pro
motor.
I když se cívka nemůže pohybovat, může existovat vzájemné působení. Tak jako se při změnách
proudu procházejícím cívkou, např. při zapojení, mění magnetické pole, tak zpětně působí měnící
se magnetické pole na proud procházející cívkou = indukční působení,
základy pro generátor
.
Pokus
1. Pomocí krokosvorky se připojí cívka k napájecímu zdroji a vytvoří se napětí. Cívku položte
vodorovně. Tyčový magnet se přiloží před otvor cívky nebo se zastrčí kousek do cívky. Zapněte
proud a znovu jej vypněte.
Pozorujte: jestliže je cívka pevněji ukotvena (přidržená rukou), potom je magnet vtahován dovnitř
nebo odpuzován; jestliže je magnet pevněji ukotven, potom se dá cívka do pohybu a projevuje se
silové působení na vodič protékaný proudem.
2. Cívka nebo indukční cívka se připojí na měřicí přístroj a nastaví se rozsah pro malé
stejnosměrné proudy nebo malá stejnosměrná napětí. Tyčovým magnetem (nebo u indukční cívky
oba se stejnými póly vedle sebe) se rychle pohybuje dovnitř, resp. ven z cívky. Může se jím také
před cívkou (nebo před indukční cívkou) rychle otáčet.
Pozorujte měřicí přístroj.
Závěr :
Magnetické pole vyvíjí síly na proudy (základ pro elektromotory).
Měnící se magnetická pole mohou proudy vyvolat (základ pro generátory).
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32
Powered by FlippingBook