P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 19

17
© Didaktik s.r.o.
Cíl pokusu
Důkaz působení sil (jedná se vždy o vzájemné působení) mezi magnetickým polem a drátem
protékaným proudem. (Zde polovina závitu)
Naučit se používat pravidlo pravé ruky (P-Z-P - příčina, zprostředkování, působení - odpovídá:
směr proudu, směr magnetického pole, směr síly).
Pokusy
1. Pokus se sestaví podle vyobrazení. Do pravého úhlu zahnuté elektrody disponují na každém
konci zářezy. Tam je třeba nasadit smyčku z vodiče.
2. Z obou magnetů a plechu s póly se sestaví magnet ve tvaru U. Magnety je poté třeba
uspořádat tak, aby se severní pól nacházel nahoře a jižní pól dole.
3. Poté co se napájecí zdroj opět nastaví na nulu, připojí se (s mezitím zapojeným ampérmetrem
na měřicím rozsahu 3A) a pomalu se zvyšuje napětí přiložené v elektrickém obvodu, dokud
nedojde k významnějšímu vychýlení smyčky z vodiče. Intenzita proudu by přitom měla činit
přibližně 1A. Po pozorování smyčky z vodiče se napájecí zdroj opět odpojí.
4. Pokus je opakován s nižšími intenzitami proudu o 1/2, 1/4 atd. předchozích hodnot.
5. V elektrickém obvodu není potřeba nastavovat velmi intenzivní proud. Pravá ruka by nyní měla
být držena tak, aby palec, ukazováček a prostředníček tvořily tři k sobě svislé osy. Palec má
ukazovat ve směru proudu a ukazováček ve směru magnetických čar pole.
Prostředníček ukazuje ve směru síly, která působí na smyčku z vodiče.
Nyní se magnet natočí tak, aby se jižní pól nacházel nahoře a severní pól dole, a v této nové
situaci by měly být pomocí pravidla tří prstů pravé ruky přezkoušeny směry vychylující síly,
magnetického pole a proudu.
Také se změněným směrem proudu (přepólování) se dá předpovědět směr síly pomocí pravidla tří
prstů (PZP).
6. Znovu se nastaví dostatečný proud k tomu, aby mohlo být pozorováno významnější vychýlení
smyčky z vodiče.
Poloha magnetu ve tvaru U se nyní změní tak, aby čáry pole probíhaly paralelně k vodorovné části
drátu. Pozorujte působení!
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...32
Powered by FlippingBook