P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 22

20
© Didaktik s.r.o.
Cíl pokusu
Je třeba prozkoumat vztah mezi cívkou, kterou protéká proud a magnetickým polem.
Teorie
Působení magnetického pole na vodič, kterým protéká proud, se násobí, jestliže tento vodič
probíhá v závitech: Protože pole působí na každý jednotlivý závit, sčítají se síly odpovídající počtu
závitů.
Obě protilehlé strany pravoúhlého vodiče jsou protékány opačnými proudy. Jestliže se tento vodič
nachází v magnetickém poli, tak působí na tyto protilehlé části vodiče opačné síly, které probíhají
kolmo k magnetickému poli. Tento pár sil způsobuje otáčení vodiče.
Toto působení je využito :
• v měřicích přístrojích s otočnými cívkami
• v reproduktorech
• v elektromotorech.
Pokusy
1. Pokus se sestaví podle vyobrazení. Prostrčte osu pro
otočnou cívku na straně s oběma kontakty cívkou,
nastrčte ukazatel pro otočnou cívku. Poté se prostrčí
osa pro otočnou cívku stupnicí pro otočnou cívku a tato
se připevní pomocí držáku se štěrbinou a otvorem na
"Modul s upínací svorkou".
Otázky
1. Proč se zvětšuje úhel otáčení cívky, jestliže proud, který jí probíhá, vzrůstá?
2. Změní se směr otáčení cívky, jestliže se obrátí pólování magnetického pole?
3. Změní se při obráceném pólování zdroje proudu směr otáčení?
4. Mohl by být tento přístroj použit také v obvodu se střídavým proudem?
5. Čím by mohlo být zvýšeno indukční působení?
Upněte spojovací dráty v krokosvorkách. Spojte magnety s plechem s póly do magnetu ve
tvaru podkovy a posuňte tak, aby se cívka nacházela v magnetickém poli „magnetu ve tvaru
podkovy“. Připojte napájecí zdroj, zapněte ho a zvyšujte pomalu intenzitu proudu.
2. Pokus opakujte s obráceným pólováním proudu cívky.
3. Místo přístroje pro napájení proudem připojte citlivější měřicí přístroj a pozorujte údaje, zatímco
se cívka pohybuje v magnetickém poli sem a tam.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook