P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 9

7
© Didaktik s.r.o.
Chceme stanovit směr toku proudu
Pokus
Konstrukce podle vyobrazení.
• Na propojovací desce se podle vyobrazení připevní součástky. Indukční cívka se připevní
na „Modul přerušené vedení, 2 zdířky“. Součástka se na zástrčné desce připevní tak, aby se
kompas nacházel v rovině cívky.
• Cívkou se opět nechá protékat proud o velikosti 1 A. Kompas se položí na držák kompasu
doprostřed cívky a stanoví se směr, do kterého ukazuje severní pól magnetu. Jak se chová
střelka kompasu, jestliže zaměníme oba póly přívodu proudu?
• Tento směr magnetického pole získáme snadno pomocí pravidla pravé ruky:
• Položíme-li prsty pravé ruky okolo drátu tak, aby palec ukazoval ve směru proudu, potom se
ohýbají ve směru magnetického pole okolo drátu. (Pro připomenutí: směr magnetického pole je
směr, do kterého ukazuje severní pól střelky magnetu.)
• Zformulujme orientační pravidlo, které stanoví, od kterého pólu vychází v cívce elektrický
proud: Protéká-li proud ve směru hodinových ručiček, potom se jedná o jižní pól, protéká-li ale
proti směru hodinových ručiček, potom vychází od severního pólu.
• Ze kterého směru proudu se v tomto případě vychází, z konvenčního směru proudu nebo ze
směru toku elektronů?
Závěr :
Změna směru proudu změní polaritu magnetického pole cívky. Jestliže známe směr proudu v
cívce, potom se dá snadno pomocí pravidla pravé ruky ihned určit orientace magnetického pole.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook