Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 62 Next Page
Page Background

48

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Velký čítač ; doba měření : t = 10 s

Zásahů

Absorbováno (zásahů)

Bez absorbéru

165

1 list papíru (model kůže)

162

3

1 plátek salámu (model měkké tkáně)

149

13

Ani pokožka, ani měkké tkáně neabsorbují vysokoenergetické gama záření v jakkoliv znatelné

míře. Lze tedy učinit závěr, že gama záření působí jen minimální povrchovou dávkou (skin dose)

avšak vysokou hlubokou dávku.

Výsledek :

Radiační dávka je výsledkem pohlcování energie. Naměřené hodnoty ukazují, že model kůže

nemá téměř žádnou schopnost absorpce záření a model měkké tkáně jen velmi málo. Účinky

vysokoenergetického záření tedy nejsou omezeny lokálně na povrch těla, spíše toto záření ve

velkých dávkách ovlivňuje celý objem tělesa.

Poznámka :

Na základě měření může být dále prokázáno, že plátek salámu se nestane radioaktivní tím, že je

vystaveno záření. Chcete-li provést důkaz, zobrazte si výsledky měření salámu bez zdroje záření.

Opět vám bude zobrazena prázdná hodnota.

Za normálních okolností může objekty učinit radioaktivními pouze neutronové záření. Vzhledem k

jaderné fotodezintegraci, neboli jadernému fotoefektu, mohou mít vysokoenergetické radioaktivní

paprsky s energií mnohem větší než 1 MeV aktivační účinek.Tento typ rentgenového záření se

používá v lékařství.