P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 12

© 2013 Didaktik s. r. o.
10
Objem pevných a kapalných látek
Materiál
(M 1.2)
1 hliníkový kvádr
1 držák závaží
4 závaží 50 g
1 odměrný válec 100 ml
1 Becherova kádinka
1 měřicí pásmo
nůžky
provázek
Pokus znázorňuje možnost určit objem kapalin a nepravidelných těles.
1. pokus
: Měříme objem kapaliny (vody). Becherovu kádinku naplníme vodou. Odměrný válec naplníme přesně
20 ml vody, pak například 78 ml a nakonec 100 ml vody. Opětně prověříme údaje objemů vody. 100 ml odpovídá
100 cm
3
. Vodu přelijeme zpět do Becherovy kádinky.
2. pokus
: Pomocí měřicího pásma,změříme okraje (hrany) hliníkového kvádru. Objem vypočítáme pomocí
vzorce délka x šířka x výška (V = a. b. h). Objem kvádru : ………………………. cm
3
3. pokus
: Nyní změříme objem hliníkového kvádru pomocí objemu vytlačené vody. Odměrný válec naplníme
vodou po hodnotu 70 ml. Hliníkový kvádr uvážeme provázkem a ponoříme do vody v odměrném válci. Hladina
vody v odměrném válci stoupne. Na stupnici odměrného válce zjistíme, na jakou hodnotu voda stoupla. Rozdíl
mezi počáteční a konečnou hladinou vody určuje objem kvádru.
Hliníkový kvádr vytlačil
………………………………… ml vody.
Objem kvádru proto činí
………………………………… cm
3
.
Výsledky vypočítané a naměřené hodnoty objemu, až na nepatrné odchylky v přesnosti měření, musí souhlasit.
4. pokus
: Podobně jako v pokusu č. 3 měříme objem tělesa pomocí objemu vytlačené vody. Nyní však
použijeme nepravidelné těleso. V odměrném válci je opět 70 ml vody. Držák závaží upevníme provázkem,
položíme na něj 4 závaží 50 g a opět ponoříme do odměrného válce s vodou. Zjistíme zvětšení objemu vody, od
něhož odečítáme 70 ml původního stavu vody.
Objem nepravidelných těles
………………………………… cm3.
Poznatek
: Objem nepravidelných těles zjistíme podle toho, jaký objem vody byl vytlačen ve srovnání s
původním stavem.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...59
Powered by FlippingBook