P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
Hustota kapalin
Materiál
(M 1.6)
1 páka
1 běžec pro páku
2 závěsné misky pro závaží
1 ukazatel k páce
1 stupnice
1 odměrný válec 100 ml
1 sada závaží 1 - 50 g
1 Becherova kádinka 100 ml
vyvažovací tělíska (broky) 50 g
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu
1 univerzální objímka
1 kolík
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
petrolej
roztok kuchyňské soli nebo cukru
Hustotu kapalin můžeme určit, stejně jako u pevných těles, pomocí určení hmotnosti a objemu.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm zasuneme do příčného otvoru stativu.
Upevníme ji pomocí šroubu. Na oba konce nasadíme koncovky z plastu. Druhou tyč 25 cm dlouhou připevníme
ke stativu v pravoúhlém směru. Na tyč připevníme univerzální objímku. K objímce upevníme pomocí kolíku páku,
do jejího středu přišroubujeme ukazatel. Stupnici nasadíme pomocí běžce s drážkou kolmo ke stativu. Na konce
páky zavěsíme misky na závaží. Ukazatel musí směřovat přímo do středu stupnice. Do této polohy můžeme
nastavit páku pomocí běžce páky.
Pokus
: Na levou misku položíme Becherovu kádinku. Zatížením pravé strany broky zajistíme rovnováhu.
Pomocí odměrného válce naplníme kádinku na levé straně vah 100 crn
3
vody. Hmotnost vody určíme
pomocí závaží. Hustotu vypočítáme jako podíl hmotnosti a objemu. Pokus opakujeme s 50 ml petroleje a
100 ml roztoku soli nebo cukru. Naměřené hodnoty a vypočtenou hustotu zapisujeme do tabulky :
Kapalina
Hmotnost
Objem
Hustota
voda
…………. g
100ml=100cm
3
….……… g/cm
3
petrolej
…………. g
50ml=50cm
3
…………. g/cm
3
roztok soli/cukru
…………. g
100ml=100cm
3
….……… g/cm
3
Poznatek
: Hustotu kapalin můžeme určit pomocí vah a odměrného válce.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...59
Powered by FlippingBook