P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 19

© 2013 Didaktik s. r. o.
17
Určení hustoty kapalin (pomocí spojitých nádob)
Materiál
(M 1.6.1)
2 trubičky Ø 8-200 mm
1 hadička 45 cm
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 10 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu k tyčí
1 univerzální objímka
1 válcová objímka
petrolej
značkovací tužka (fix)
Chceme zjistit hustotu kapaliny tak, že ji porovnáme s kapalinou, jejíž hustotu známe.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm prostrčíme příčným otvorem ve stativu.
Připevníme ji pomocí šroubu. Na oba konce nasuneme koncovky z plastu. Druhou tyč připevníme kolmo ke
stativu a na ni připevníme univerzální objímku. Do této objímky zasuneme tyč 10 cm a na ni nasuneme válcovou
objímku. Do tohoto spojovacího článku upevníme dvě trubičky, jež spojíme hadičkou. Obě trubičky naplníme
vodou tak, aby hladina vody byla asi 3,5 cm nad koncem hadičky.
Pokus
: Jednu z trubiček plníme petrolejem. Hranice mezi oběma kapalinami by neměla klesnout více než 2 cm.
Na obou ramenech označíme výšku dělicí čáry (hranice mezi kapalinami). V obou ramenech měříme výšku
sloupce kapaliny nad dělicí čárou (trubičky musí být případně zdvižené nebo snížené v bodech upevnění). Obě
kapaliny ve výškách h
1
a h
2
vykazují rovnováhu. Z toho lze vypočítat neznámou hustotu.
Platí
:
Kde :
ρ
1
. g. h
1
. A=ρ
2
. g. h
2
. A
ρ
1
, ρ
2
……. . hustota kapalin
ρ
1.
h
1
= ρ
2.
h
2
h
1
, h
2
……. . výška sloupců kapalin
ρ
1
= ρ
2
.
2
1
h
h
g
……. . gravitační zrychlení
ρ
1 :
ρ
2
= h
2
: h
1
A
……. . průměrná plocha
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...59
Powered by FlippingBook