P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 21

© 2013 Didaktik s. r. o.
19
Tíhová síla
Materiál
(M 2.1)
1 stativová tyč 50 cm
1 držák závaží
3 závaží s výřezem 50 g
4 závaží s výřezem 10 g
1 siloměr 2N
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
1 univerzální objímka
1 válcová objímka
Každá hmota se na Zemi projevuje určitou tíhovou sílou. Jaká je souvislost mezi hmotou a tíhovou silou?
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm prostrčíme příčným otvorem stativu,
upevníme ji pomocí šroubu. Na oba její konce upevníme koncovky z plastu. Druhou tyč 25 cm spojíme pomocí
válcové objímky s 50 cm tyčí. Tuto tyč nastavíme kolmo ke stativu. Kolík upevníme do univerzální objímky na
horním konci stojanu. Siloměr 2N zavěsíme na kolík a na siloměru nastavíme přesně nulovou hodnotu.
Pokus :
Postupně zavěsíme na siloměr závaží 20 g (držák + 1 závaží 10 g), 100 g a 200 g a na siloměru
zjišťujeme tíhovou sílu. Ta je dána jednotkou 1 Newton (1 N). Výsledky zaznamenáváme do tabulky :
Hmotnost
20 g
100 g
200 g
Tíhová síla
………… N
………… N
…………. N
Z výsledků měření propočteme tíhovou sílu působící na těleso s hmotností 1 kg.
Poznatky
:
1. Země působí na těleso o hmotností 1 kg tíhovou sílou asi 10 N.
2. Tíhovou silou 1 N působí Země na těleso o hmotnosti 100 g.
Poznámka
: Na 1 kg hmoty působí Měsíc silou 1,63 N, Jupiter 26,5 N.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...59
Powered by FlippingBook