P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 22

© 2013 Didaktik s. r. o.
20
Měření síly
Materiál
(M 2.2)
1 válcová pružina 20 N
1 siloměr 2N
list papíru A4
pravítko
Měříme sílu potřebnou k elastické deformaci tělesa.
Příprava
: Na list papíru položíme pružinu tak, jak je znázorněno na obrázku, a označíme její konec (měl by ležet
asi uprostřed papíru). Pak uděláme asi 5 značek v dvoucentimetrových odstupech od výchozího bodu.
Pokus : Na pružinu (na pravý konec) zavěsíme siloměr 2N. Levý konec pružiny musíme přidržovat. Taháme
siloměr a zjišťujeme, jaká síla musí být vynaložena při tahu k jednotlivým značkám. Výsledky zapíšeme do
tabulky:
Prodloužení pružiny
2 cm
4 cm
6cm
8cm
10cm
Vynaložená síla N
………. . N
………. N
………. . . N
………… N
………… N
Poznatek
: K natažení pružiny je nutno vynaložit určitou sílu. Ta je měřena pomocí siloměru. Čím větší je
vynaložená síla, tím větší je prodloužení pružiny.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...59
Powered by FlippingBook