P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 26

© 2013 Didaktik s. r. o.
24
Skládání sil - silový rovnoběžník
Materiál
(M 2.5)
2 stativové tyče 50 cm
1 držák závaží
1 závaží s výřezem 50 g
2 siloměry 2N
2 stativy 30 cm
1 stativová tyč 25 cm
2 koncovky z plastu
1 spojka
2 univerzální objímky
1 stativový běžec s otvorem
2 kolíky
pravoúhlý trojúhelník
Jaká třetí síla udržuje rovnováhu dvou nerovnoběžných sil?
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Oba stativy spojíme pomocí spojky. Příčným otvorem v stativu
prostrčíme 25 cm tyč, na jejíž konce nasuneme koncovky z plastu. Vlevo od této tyče připevníme kolmo 50 cm
stativovou tyč. Ve vzdálenosti asi 45 cm od této tyče upevníme druhou 50 cm stativovou tyč a upevníme ji pomocí
stativového běžce s otvorem. Na levou tyč upevníme univerzální objímku asi 40 cm nad úrovní stolu, na úplný
konec pravé 50 cm stativové tyče upevníme druhou univerzální objímku. Na obě tyto objímky zavěsíme siloměry
(na kolíky upnuté v objímkách). Spodní háky siloměrů vzájemně spojíme. V této pozici zjistíme stav siloměrů a
tento stav považujeme za nulovou výchozí pozici. Do háčků siloměrů zavěsíme držák se závažím 50 g.
Pokus
: Běžec se stojanem posouváme tak dlouho, dokud siloměry nesvírají úhel 90°. Kontrolu provedeme
pomocí trojúhelníku nebo listem papíru. Zjistíme velikost síly na siloměrech, od ní odečteme výchozí sílu. Kolmo
dolů působí síla 0,6N (držák + závaží). Z naměřených výsledků nám vznikne rovnoběžník sil (1 cm odpovídá
0,2N). Porovnáme výslednou sílu v rovnoběžníku se silou působící směrem dolů.
Poznatek
: Dvě síly se skládají v jednu výslednou sílu, její velikost nám udává výslednice rovnoběžníku sil. Třetí
síla, která udržuje rovnováhu mezi oběma silami, je protisíla k výslednici.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...59
Powered by FlippingBook