P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 28

© 2013 Didaktik s. r. o.
26
Nakloněná rovina
Materiál
(M 2.6)
1 stativová tyč 50 cm
2 závaží s výřezem 50g
1 siloměr 2N
1 vozík
1 měřicí pásmo
2 stativ 30 cm
1 spojka
1 válcová objímka
1 běžec stativový s otvorem
1 držák
1 nůžky
provázek
Čím je dráha strmější, tím větší sílu musíme vynaložit na dosažení vrcholu. Chceme najít přesnou závislost.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Ze dvou stativů sestavíme pomocí spojky dráhu. Do otvoru na
jednom konci dráhy připevníme stativovou tyč, na niž jsme připevnili válcovou objímku. Stativy pomocí stativové
tyče položíme tak, aby tvořily nakloněnou rovinu. Potom upravíme sklon stativů tak, aby zvýšená část stativu byla
12 cm nad úrovní desky stolu. Držák siloměru upevníme do stativového běžce s otvorem a umístíme jej na stativ,
blíže ke stojanu. Siloměr upevníme neprůhlednou horní částí k tomuto běžci. V této poloze nastavíme siloměr na
nulu. Do otvoru vozíku přivážeme provázek, jedním a druhým koncem jej přivážeme k siloměru.
1. pokus
: Hledáme závislost pro určitý úhel sklonu nakloněné roviny mezi hmotností vozíku a silou působící na
vozík ve směru dráhy pohybu dolů. Určíme ji pomocí siloměru. Nejprve použijeme vozík bez závaží. Má hmotnost
50 g. Zjistíme velikost síly, kterou nám ukazuje siloměr a zapíšeme ji do tabulky. Pak položíme jedno závaží 50 g
a nakonec přidáme druhé 50 g závaží. Určíme opět sílu, kterou působí na vozík ve směru dráhy pohybu.
Hmotnost vozíku je potom 100 g a 150 g. Výsledky zapíšeme znovu do tabulky.
Hmotnost vozíku
Tíhová síla vozíku
Síla ve směru dráhy
50g
0,5N
……………………. . N
100g
1,0N
……………………. . N
150g
1,5N
……………………. . N
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...59
Powered by FlippingBook