P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 29

© 2013 Didaktik s. r. o.
27
2. pokus
: Nyní chceme určit závislost mezi silou ve směru dráhy pohybu a sklonem nakloněné roviny. Nejdříve
použijeme 1 závaží k zatížení vozíku, potom 2 závaží. Celková hmotnost je 100 g, potom 150 g, tíhová síla 1N a
1,5N. Výškový rozdíl dráhy nastavíme na 12, 24 a 36 cm. Délka nakloněné roviny je 60 cm. Měříme vždy sílu po
směru dráhy pohybu a opět zapisujeme do tabulky.
Výškový
Délka I
Stoupání
l
h
Tíha G
Síla ve směru
G
F
rozdíl h
dráhy F
12cm
60cm
……………. .
1N
……………… N
…………
24cm
60cm
……………. .
1N
……………… N
…………
36cm
60cm
……………. .
1N
……………… N
…………
12cm
60cm
……………. .
1,5N
……………… N
…………
24cm
60cm
……………. .
1,5N
……………… N
…………
36cm
60cm
……………. .
1,5N
……………… N
…………
Poznatek
: Velikost síly ve směru dráhy na nakloněné rovině závisí na stoupání nakloněné roviny. Poměr mezi
silou ve směru dráhy pohybu tělesa a tíhou tělesa na nakloněné rovině je stejný, jako poměr výškového rozdílu k
délce roviny. Platí tedy vztah :
G
F
=
l
h
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...59
Powered by FlippingBook