P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 34

© 2013 Didaktik s. r. o.
32
Určení součinitele tření
Materiál
(M 2.8.1)
1 stativová tyč 50 cm
1 železný kvádr velký
1 siloměr 2N
2 stativy 30 cm
1 spojka
1 objímka válcová
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
list papíru A4
Chceme získat koeficient tření dvou různých podložek.
Příprava
: Určíme tíhu železného kvádru pomocí siloměru 2N.
Tíha G = ………… N
1. pokus
: Určíme koeficient kluzného tření kvádru na vodorovné podložce. Měříme sílu, která je potřebná na
tažení kvádru po vodorovné podložce. Na jeden z konců dráhy položíme kovový kvádr a na jeho háček zavěsíme
siloměr. Potom taháme pokud možno rovnoměrným pohybem kvádr po dráze a zjišťujeme sílu, kterou ukazuje
siloměr. (Dráhu sestavíme ze 2 stativů spojených spojkou. )
F
1
=……………. N
Koeficient tření získáme pomocí vzorce
F
1
= f. G
f=
G
F1
f= ………………
Známe již součinitel kluzného tření železného kvádru na pohliníkované dráze.
Na dráhu položíme list papíru a upevníme jej pomocí běžce. Znovu taháme železný kvádr pokud možno
rovnoměrným pohybem po dráze s papírem. Změříme třecí sílu a vypočítáme součinitel tření.
F
1
= ……………. N
f= …………………
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...59
Powered by FlippingBook