P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 35

© 2013 Didaktik s. r. o.
33
2. pokus
: Nejprve zhotovíme nakloněnou rovinu. 50 cm stativovou tyč zasuneme do otvoru dráhy (na konec).
Na druhý konec stativové tyče připevníme válcovou objímku. Jízdní dráhu upravíme pomocí stativové tyče tak,
aby vytvářela nakloněnou rovinu. Potom stativovou tyčí nastavíme sklon roviny tak, aby byla 5 cm nad úrovní
stolu. Železný kvádr položíme na nakloněnou rovinu. Její konec nakláníme tak dlouho, až po ní začne kvádr
klouzat. Pro toto nastavení určíme výšku h a délku základny b (vzdálenost od obou konců dráhy na stole). Třecí
síla F
1
(pokojového tření) je v tomto případě větší než síla ve směru dráhy pohybu F
N
.
h= ………………. cm, b= ……………………cm
Pro třecí sílu platí :
F
1
= f. F
N
,
F
N
normálová síla
Pro tíhové složky na nakloněné rovině platí :
F
H
=
l
h
. G
F
N
=
l
b
. G
Z F
1
=F
H
vyplývá :
f.
l
b
. G =
l
h
. G
a
proto f =
b
h
Pomocí tohoto vzorce můžeme vypočítat součinitel pokojového tření.
f = ……………..
Pomocí obou jezdců upevníme na dráhu list papíru a pokus opakujeme. Ke sklouznutí železného kvádru dochází
při značně větším úhlu sklonu roviny. Vypočítáme součinitel tření.
f = ……………...
Poznatek
: Pro třecí sílu F
1
platí závislost F
1
= f. F
N
, F
N
představuje normálovou sílu (při horizontálním pohybu
tělesa). Pomocí tohoto vzorce může být určen součinitel tření. Součinitel tření je při pokojovém tření vyšší než při
tření ve smyku.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...59
Powered by FlippingBook