P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 46

© 2013 Didaktik s. r. o.
44
Mechanická práce
Materiál
(M 3.8)
1 železný kvádr
1 siloměr 2N
měřící pásmo
Na dvou příkladech zkusíme vypočítat vykonanou práci.
1. pokus : Zvedání :
Železný kvádr zavěsíme na siloměr 2N a měříme tíhovou sílu :
Tíha železného kvádru ……………. . N
Nakonec zdvihneme železný kvádr kolmo 60 cm vysoko.
Dráha představuje s =0,6 m.
Práci vypočítáme pomocí vztahu „práce = síla x dráha“. Jednotka práce je 1 Joul (1 J).
Práce = ……………. N x …………. . . . m = J
2. pokus : Tření :
Železný kvádr položíme na desku stolu a k němu zavěsíme siloměr 2 N. Kvádr taháme rovnoměrným pohybem
po dráze 60 cm po stolní desce a měříme sílu tření. Potom vypočítáme tření.
Třecí síla …………… N
Práce = …………… N x …………… m = J
Poznatek
: Práce je působení síly po dráze. Síla ve vztahu pro výpočet práce musí působit ve směru dráhy
pohybu tělesa.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...59
Powered by FlippingBook