P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 47

© 2013 Didaktik s. r. o.
45
Práce na nakloněné rovině
Materiál
(M 3.9)
1 stativová tyč 50 cm
3 závaží s výřezem 50 g
1 siloměr 2N
1 vozík
1 měřicí pásmo
2 stativy 30 cm
1 spojka
1 válcová objímka
1 nůžky
provázek
Při pohybu na nakloněné rovině je možno ušetřit sílu. Můžeme ušetřit i práci?
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Oba stativy spojíme pomocí spojky a vytvoříme model dráhy.
Na konec stativu upevníme stativovou tyč 50 cm dlouhou a na její druhý konec upevníme válcovou objímku.
Takto upravený stativ vytváří nakloněnou rovinu. Potom ještě upravíme stojan tak, aby zvýšená část nakloněné
roviny byla 36 cm nad úrovní stolu.
1. pokus
: Otvorem ve věži vozíku prostrčíme háček. Vozík zatížíme závažím 3 x 50 g. Jeho hmotnost je nyní
200 g, tíha 2 N. Siloměr v kolmé poloze vynulujeme. Vozík zavěsíme na siloměr a vytahujeme jej pomocí siloměru
až na úroveň zvýšené části dráhy. Síla ke kolmému vytáhnutí vozíku se závažím je 2N. Vypočítáme vynaloženou
práci.
Tíha G = 2 N, výška h 0,36 m
Práce A
1
=G. h = …………… J
2. pokus
: Siloměr držíme paralelně s nakloněnou rovinou a v této poloze jej vynulujeme. Otvorem ve vozíku
prostrčíme háček, do něhož zavěsíme siloměr. Vozík postavíme na spodní část dráhy a pomocí siloměru jej po
dráze vytáhneme nahoru. Sílu ve směru dráhy odečteme na siloměru a vypočítáme práci. Délka nakloněné roviny
je 60 cm.
Síla F
H
= …………… N, dráha s=0,6m
Práce A
2
= F
H
. s = …………… J
Poznatek
: Pomocí nakloněné roviny neušetříme práci. Čím menší je síla, tím delší musí být dráha. Součin
naměřené síly x dráhy je vždy stejný.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...59
Powered by FlippingBook