P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 111

© 2013 Didaktik s. r. o.
109
Generátor stejnosměrného proudu
Materiál (E 8.5) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přerušené vedení
2 modul se svorkou
1 cívka 800 závitů
2 kartáčky
2 pólové nástavce
1 komutátor
1 ložisková tyč
1 držák magnetu otočný
1 válcový magnet
1 I jádro
2 spojovací vodiče
1 měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Model ukazuje základní princip generátoru stejnosměrného proudu se statickým magnetickým polem. indukční cívky
jsou na rotoru.
Zapojení :
Všimněte si posloupnosti uspořádání ! Začněte prostředním modulem, který nese cívku, jež je rotorem
generátoru.
Ložisková tyč je upnuta k modulu se svorkou. Cívka se železným jádrem (kotva jádra ve tvaru I) je umístěna nahoře.
Železné jádro má uprostřed vyvrtaný otvor, kterým lze prostrčit ložiskovou tyč. Ložisková tyč musí být upnuta tak, aby
cívka rotovala bez dotyku. Komutátor je upevněn ke svislým spojovacím kolíkům cívky. Indukční napětí je odváděno
pomocí kartáčů. Modul musí být zasazen v desce tak, že stavěcí šroub je v boční poloze.
Druhý modul je vsunut za modul s cívkou. Nalevo a napravo od ní lze vsunout jakékoliv moduly. Slouží pouze jako
nosný povrch pro pólové desky. Modul se svorkou nese držák magnetu. Válcový magnet je vsunutý do otvoru držáku
a uchycen přesně uprostřed. Dvě pólové desky jsou nalevo a napravo od válcového magnetu (magneticky přilnou).
Modul přerušené vedení je vsunut před modul s cívkou. Držáky kartáčů s kartáči jsou vsunuty do dvou zdířek. Kartáče
se musí dotýkat sběrných kroužků, ale nesmí tlačit na cívku příliš silně. Nastavení kartáčů je rozhodující pro činnost
generátoru. Cívka rotoru se otáčí tak, že hřídel cívky je paralelní k pólovým deskám. Kartáče jsou nyní v polovině dvou
polokroužků. Používá se voltmetr s rozsahem měření 0,1 V =. Kartáče jsou napojeny na voltmetr přes moduly
připojení.
Pokus :
Nejdříve cívkou otáčíme pomalu, pak o něco rychleji. Pozorujeme indikaci voltmetru. Ukazuje napětí s
konstantním směrem. Změnou spojení na voltmetru lze změnit směr indukčního napětí. Disk komutátoru mění střídavý
proud vytvářený na rotoru na stejnosměrný proud.
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...136
Powered by FlippingBook