P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o.
14
Napětí
Materiál (E 1.3) :
1 propojovací deska
1 modul akumulátor
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 modul spínač
2 modul připojení
2 spojovací vodiče
měřicí přístroj
Elektrický proud můžeme pozorovat pouze ve formě jeho účinků. K dokázání přítomnosti elektrického proudu
potřebujeme měřicí přístroj. V tomto pokuse měříme napětí, které je příčinou elektrického proudu.
Zapojení
: Uspořádání vodičů podle nákresu. K obvodu je připojen voltmetr s rozsahem 3 V =.
Pokus
: Spínač je v poloze zapnuto a měříme napětí.
Napětí baterie : U = ……………Voltů (V).
Voltmetr může být připojen k pólům zdrojů napětí i bez spotřebiče.
Závěr
: Napětí se měří voltmetrem. Jeho jednotkou je
Volt
.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...136
Powered by FlippingBook