P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o.
15
Sériové zapojení zdrojů napětí
Materiál (E 1.4) :
1 propojovací deska
2 modul akumulátor
3 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul vedení T
2 spojovací vodiče
měřicí přístroj
Zdroje napětí mohou být zapojeny jeden za druhým ("do série"). Provádí se to spojením záporného pólu prvního
zdroje napětí a kladného pólu druhého zdroje. Jiný způsob je propojení dvou identických pólů.
Zapojení
: Uspořádání vodičů podle nákresu. Nejdříve je záporný pól horního modulu připojen na kladný pól dolního
modulu. Použijeme měřicí přístroj s rozsahem 3V=.
1. pokus
: Voltmetr je připojen tak, aby měřil napětí jednotlivých modulů akumulátorů. Pak měříme celkové napětí
mezi A a C.
Napětí horního modulu (voltmetr je připojen k A a B)
: U
1
= …………… V
Napětí dolního modulu (voltmetr je připojen k B a C)
: U
2
= …………… V
Celkové napětí (voltmetr je připojen k A a C)
: U
3
= …………… V
Závěr
: Celkové napětí je rovno napětí obou modulů.
2. pokus
: Dolní modul otočíme o 180 stupňů (podle vyšrafovaného modulu) a znovu zapojíme. Tím dosáhneme
spojení dvou záporných pólů.
Celkové napětí měříme na dvou kladných pólech (v A a C)
: U = …………… V
Závěr
: Jestliže zapojíme dva stejné zdroje napětí proti sobě, celkové napětí je rovno nule.
Poznámka :
Není-Ii napětí těchto dvou modulů shodné, celkové napětí druhého pokusu není rovno nule !
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...136
Powered by FlippingBook