P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
Paralelní zapojeni zdrojů napětí
Materiál (E 1.5) :
1 propojovací deska
1 modul akumulátor
2 modul vedení L
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
1 modul spínač
2 modul připojení
2 spojovací vodiče
měřicí přístroj
Při vzájemném spojení kladných a záporných pólů zdrojů napětí docílíme paralelního zapojení.
Zapojení :
Uspořádání vodičů podle nákresu. Modul akumulátor (vyznačený šrafováním) není doposud připojen.
Použijeme měřicí přístroj s rozsahem 3 V=.
Pokus :
Uzavřeme spínač. V bodech A a B měříme napětí levé baterie :
U
1
= …………… V
Spínač rozpojíme a podle nákresu instalujeme druhý modul akumulátoru. V bodech A a B měříme napětí
pravého modulu.
U
2
= …………… V
Spínač opět uzavřeme a měříme napětí obou modulů.
Celkové napětí je U = …………… V
Závěr :
Celkové napětí při paralelním zapojení stejných zdrojů napětí je rovno součtu individuálních napětí. Pokud je
napětí dvou baterií odlišné, celkové napětí při paralelním zapojení je reprezentováno zdrojem s vyšším napětím.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...136
Powered by FlippingBook