P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o.
21
Napětí U = …………… V
Intenzita proudu I = …………… mA = …………… A




A
V
I
U
proudu
intenzita
napětí
R Odpor
Závěr :
Poměr napětí a intenzity proudu je vždy stejný. Intenzita proudu je úměrná svorkovému napětí. Vzájemný
vztah mezi napětím a intenzitou proudu je vyjádřen
Ohmovým zákonem
.
Ohmův zákon :
I
U
R
Ohmův zákon může být vyjádřen také vzorcem U = R. I
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...136
Powered by FlippingBook