P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 24

© 2013 Didaktik s. r. o.
22
Série měření k Ohmovu zákonu
Materiál (E 2.1.1) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
4 modul připojení
3 modul přímé vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
1 modul přerušené vedení
2 krokosvorka s kontaktním kolíkem
1 pojistkový drát 0,2 mm
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Bude vypočítán odpor drátu pro různá napětí. Tento odpor musí být vždy stejný.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nejprve použijeme stejnosměrné napětí 1 Volt. Svorkové napětí měříme
voltmetrem (měřicí rozsah 10 V =). Intenzitu proudu měříme ampérmetrem (měřicí rozsah 300 mA =).
Pokus
: Uzavřeme spínač a svorkové napětí nastavíme přesně na 1 Volt. Poté měříme intenzitu proudu. Naměřené
hodnoty zapisujeme do tabulky. Dále nastavujeme jednu po druhé další dané hodnoty. Příslušným způsobem měříme
intenzitu proudu. Po sérii měření vypočítáme velikost odporu, výsledky nakonec zaneseme graficky do diagramu.
Napětí U
Intenzita proudu I
Odpor
I
U
R
1V
………. mA =………. A
……….
2V
………. mA =………. A
……….
3V
………. mA =………. A
……….
4V
………. mA =………. A
……….
5V
………. mA =………. A
……….
Závěr :
Intenzita proudu je úměrná svorkovému napětí. Poměr napětí a intenzity proudu (odpor) je konstantní.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...136
Powered by FlippingBook