P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o.
23
Aplikace Ohmova zákona
Materiál (E 2.2) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
1 modul odpor 100
1 modul odpor 500
1 modul přímé vedení
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
2 modul akumulátor
4 spojovací vodiče
2 měřicí přístroje
Velikost proudu v obvodu můžeme vypočítat předem pomocí Ohmova zákona, Tento výpočet provedeme pro dva
odpory (100
a 500
). Tyto dvě součástky mají funkci spotřebičů.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Zařadíme první odpor s označením „100
“. Svorkové napětí je kontrolováno
voltmetrem (měřicí rozsah 3 V =), použijeme i ampérmetr s měřicím rozsahem 30 mA =.
Pokus :
Spínač není doposud uzavřen. Nejdříve změříme svorkové napětí. Potom pomocí Ohmova zákona
vypočítáme hodnotu proudu v obvodu.
Napětí U = ……………. V, odpor R = 100
Intenzita proudu
.mA
.........
A ..........
Ω 100
V .........
R
U
I
 
Uzavřeme spínač a změříme intenzitu proudu. Naměřená hodnota je shodná s hodnotou vypočítanou (nebereme-li v
úvahu nepodstatné odchylky způsobené nepřesností v měřeních).
Pokus opakujeme s odporem označeným „500
".
Napětí U = ……………. V, odpor R = 500
Intenzita proudu
.mA
.........
A ..........
Ω 500
V .........
R
U
I
 
Závěr :
Za předpokladu, že známe svorkové napětí a odpor připojeného spotřebiče, můžeme pomocí Ohmova zákona
předvídat intenzitu proudu v obvodu.
Poznámka :
Odpor daného prvku můžeme také měřit přímo většinou elektrických měřicích přístrojů. K tomu je
nezbytné zvolit stupnici se symbolem „
".
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...136
Powered by FlippingBook