P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 28

© 2013 Didaktik s. r. o.
26
Měrný odpor drátů
Materiál (E 2.3.1) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
4 modul přepojení
1 modul přerušené vedení
2 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul přímé vedení
6 spojovacích vodičů
3 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 odporový drát 0,2 mm
1 měděný drát 0,2 mm
2 měřící přístroje
zdroj elektrické energie
Určíme měrný odpor dvou drátů z různého materiálu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nejdříve měříme napětí ve spojích C a D pomocí voltmetru (měřicí rozsah 10 V
=). Svorky s banánky zasuneme do zásuvek A a B. Do dvou krokodýlových svorek sevřeme kus měděného drátu,
délka asi 25 cm. Připravíme si kus odporového drátu stejné délky. Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 1 A =.
Voltmetrem (měřicí rozsah 10 V =) měříme napětí na drátu. Použijeme stejnosměrné napětí 5 voltů.
1. pokus :
Na chvíli uzavřeme spínač a nastavíme napětí tak, aby voltmetr ukazoval přesně hodnotu 5 voltů. Měříme
intenzitu proudu. Spínač musí být brzy rozpojen, protože v obvodu není žádný spotřebič. Z naměřených hodnot
napětí a intenzity proudu vypočítáme odpor drátu.
Přesně určíme délku upnutého drátu a vypočítáme plochu průřezu. Průměr drátu je 0,2 mm, plocha průřezu Je tudíž
0,1. 0,1.
mm
2
= 3,14. 10
-8
m
2
. Měrný odpor
pro délku 1 m a plochu průřezu 1 m
2
získáme na základě vzorce :
Ωm
I
R.A
ρ
Napětí U = ………. V
Intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Odpor
Ω ..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
Měrný odpor
= ……….
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...136
Powered by FlippingBook