P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 29

© 2013 Didaktik s. r. o.
27
2. pokus :
Měděný drát nahradíme odporovým drátem a zopakujeme měření z prvního pokusu. Opět vypočteme
odpor a měrný odpor. Odporový drát má stejný průměr, a tudíž stejnou plochu průřezu jako měděný drát.
Napětí U = ………. V
Intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Odpor
Ω ..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
Měrný odpor
= ……….
Závěr :
Měrný odpor drátu můžeme vypočítat, pokud je určen odpor drátu známé délky a plochy průřezu. Měrný odpor
měděného drátu je asi 2. 10
-8
m , měrný odpor odporového drátu je asi 1. 10
-6
m. Elektrická vodivost měděného
drátu je 50-krát lepší než vodivost drátu odporového.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...136
Powered by FlippingBook