P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 30

© 2013 Didaktik s. r. o.
28
Ohmické odpory
Materiál (E 2.4) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přímé vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
1 modul přerušení
1 modul odpor 1 k
1 modul odpor 500
6 spojovacích vodičů
2 měřící přístroje
zdroj elektrické energie
Prvky s konstantní hodnotou odporu (nezávislé na intenzitě proudu) se nazývají „ohmické odpory". V těchto ohmických
odporech je intenzita proudu přímo úměrná použitému napětí. To neplatí u nelegovaných kovů jako měď, železo, atd.
Platí to však u jedné z jejich typických slitin „konstantanu". Budeme zjišťovat velikost odporu u různých prvků
použitých jako odpory.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Množství použitého prvku je určováno individuálně. Napětí v rezistoru měříme
na bodech A a B voltmetrem (měřicí rozsah 10 V =). Použijeme na měření ampérmetr s měřicím rozsahem 30 mA =.
Nejprve zapojíme 1 V stejnosměrného napětí.
1. pokus :
Připojíme prvek s označením 500
a uzavřeme spínač. Intenzita proudu bude měřená při napětí U=1 V.
Potom nastavíme další hodnoty napětí podle níže uvedené tabulky. Hodnoty odporu vypočítáme na základě
naměřených výšek napětí a intenzity proudu.
napětí U intenzita proudu I
odpor R
1 V
………. mA = ………. A
……….
5 V
………. mA = ………. A
……….
10 V
………. mA = ………. A
……….

1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...136
Powered by FlippingBook